Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Diğer » İnşaat Mühendisi ve Şantiye Personeli

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

İnşaat Mühendisi ve Şantiye Personeli

    *  Proje Müdürü
    * Teknik Ofis Şefi
    * Planlama Mühendisi
    * Hakediş ve Kesin Hesap Mühendisi
    * İnşaat İşleri Şefi
    * Müşteri İlişkileri Sorumlusu
    * Teknik Satınalma
    * Proje Koordinasyon ve Tasarım Mimarı
    * İnce İşler Şefi
    * Saha Mimarı
    * Saha Teknikeri
    * Ölçme İşleri Şefi
    * Topoğraf
    * Mali ve İdari İşler Şefi
    * Muhasebe Memuru
    * Personel Müdürü
    * Satılalma Müdürü
    * Ambar Memuru
    * Elektro-Mekanik İşler Şefi
    * Elektrik Mühendisi
    * Makine Mühendisi
    * Elektrik Teknikeri
    * Makine Teknikeri
    * Çevre Sor. İşçi Sağlığı ve İş Güv. Müh.
    * Kalite Temsilcisi

Alıntı: insaatmuhendis.com

PROJE MÜDÜRÜ
Bağlı Olduğu Birim: Uzman Gurup Direktörleri
Bağlı Bulunan Birimler : Proje müdürüne bağlı tüm Şantiye personel

Görev Yetki ve Sorumluluklar :
   1. Üst yönetim tarafından belirlenen proje yönetim politikaları ve buna bağlı oluşturulan sistemlerin, projeye bağlı şantiye veya şantiyeler tarafından anlaşılmalarını ve faaliyetlerin bu çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması.
   2. Kendisine bağlı olan Proje veya Projelerin Master plan, bütçe ve iş programlarının hazırlanması gerektikçe revize edilmesi, bunların gerçekleşmelerinin takibi ve projenin bağlı olduğu gurup direktörüne raporlanması. Hazırlanan raporlara bağlı olarak iş gücü, finansman ihtiyacı ve proje sonu projeksiyon tahminleriyle projelerin yapımı sırasında olası aksaklıklarını tespit ederek gerekli önlemlerin önceden alınmasını sağlamak.
   3. Mobilizasyon öncesinde veya mobilizasyon süresince “Proje Yönetim Planı”nın hazırlanması ve projenin bu plan dahilinde yürütülmesi.
   4. Proje Organizasyonunun oluşturulması, malzeme, makina/ekipman techizat ve personel programlarının hazırlanarak bunların temini ve proje boyunca en verimli biçimde kullanımının sağlanması
   5. Projede kullanılacak taşeronların seçilmesi, onaylanması, taşaron sözleşmelerinin hazırlanarak imzalanması, taşeronun yönetim ve idaresi, taşeron performanslarının takibinin ilgili prosedürlere uygun olarak yürütülmesi.
   6. Malzeme tedarikçilerinin seçilmesi, onaylanması, yetki sınırları içerisinde tekliflerin değerlendirilerek uygun tedarikçilerin belirlenmesi, malzeme temin sözleşmelerinin hazırlanması, tedarikçilerin performanslarının takibi
   7. Proje faaliyetlerinin düzenli ve hızlı biçimde yürütülmesini sağlamak için Proje ile Merkez birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonun etkin biçimde kurulması.
   8. Proje ile merkez arasında tanımlanan Proje bilgi akışının ( muhasebe ve bordro bilgileri, iş ilerleme raporları vb. )sağlanması
   9. Proje nakit akışının planlanarak ihtiyacın veya fazlanın tespit edilerek merkez’e bildirilmesi
  10. Şantiye’de gerçekleştirilen hizmet ve imalatlara ilişkin hakediş ve kesin hesapların zamanında ve sözleşmeye ve şirket çıkarlarına uygun ve doğru olarak şirket çıkarlarına uygun olarak hazırlanmasının sağlanması, kontrolu, İşveren’e onaylatılması.
  11. Ambar, muhasebe, personel, kamp, üretim tesisleri, makina parkı, atölye ve yardımcı tesisler gibi tüm şantiye hizmet ve destek birimlerinin işin akışına uygun ve birbirleriyle ve merkez birimlerle uyumlu biçimde çalışmalarının sağlanması
  12. İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemin alınması, faaliyetlerin denetlenmesi
  13. İşveren ve İşveren temsilcileriyle, ortaklarla iyi ilişkilerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
  14. Şantiye çalışanları, sendika temsilcileri, resmi kuruluşlarla ve genel olarak çevre halkıyla iyi ilişkiler geliştirerek şirketin en iyi biçimde temsil edilmesi.
  15. Mobilizasyon ve demobilizasyon faaliyetlerinin planlanması, yönetilmesi ve sonuçlandırılması
  16. Geçici kabul, kesin kabul gibi Proje teslimine yönelik tüm çalışmalarının İşveren/İşveren temsilcisi ve Merkez birimlerle yürütülmesi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması.
  17. Tüm Şantiye faaliyetlerinin ISO 9001 standartlarına ve bu standartlara göre oluşturulan prosedür ve diğer dökümanlara uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması
  18. Mukavele tatbikatı çalışmalarının İşveren/İşveren temsilcisine karşı yürütülmesi ve koordinasyonu. Yurtiçi ve yurtdışı teknik müşavir, hukukçularla işbirliği içinde anlaşmazlıkların ve claimlerin çözümünde etkin rol almak.

TEKNİK OFİS ŞEFİ
Bağlı Olduğu Birim: Proje Müdürü
Bağlı Bulunan Birimler : Planlama Müh, Hakediş ve Kesin Hesap Müh. ve Tek.

Görev Yetki ve Sorumluluklar :
   1. Mukavele tatbikatını sağlamak.
   2. Taşeron sözleşmelerini hazırlanmasını sağlamak
   3. Hakedişlerin hazırlanmasını sağlamak
   4. Gerekli tüm metraj işlerini yürütmek.
   5. Aylık faaliyet raporlarının hazırlanamasına sağlamak
   6. İş programı ve planlama faaliyetlerini kontrol etmek
   7. Bütçe hazırlanmasını sağlamak.


Görev Profili ve Tanımı:
   1. İnşaat mühendisliği dalında lisans eğitimi yapmış olmak.
   2. Konusunda en az on yıllık deneyime sahip olmak.
   3. İyi derecede ingilizce bilmek.
   4. Genel bilgisayar bilgisine sahip olmak, işletim sistemi ve ofis programlarına hakim olmak

PLANLAMA MÜHENDİSİ
Bağlı Olduğu Birim: Teknik Ofis Şefi

Görev Yetki ve Sorumluluklar :
   1. Projenin ana iş programının hazırlanması, onaylanan bu programa göre her imalat kısmı için ayrı ayrı çubuk diyagramlarının oluşturulması.
   2. Şantiyeye temin edilecek ana malzemeler için malzeme çubuk diyagramı programının hazırlanması.
   3. Yapılan İmalatların aylık olarak grafiklerle izlenmesi.
   4. Ana ve detay programların gözden geçirilerek aylık olarak güncellenmesi.
   5. İşlerin programa göre fiili ilerlemesinin izlenerek Teknik Ofis Şefine raporlamak.
   6. Aylık üretim raporlarının hazırlanamasına katılım, programa göre aksamaların saptanarak raporlanması.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. İnşaat mühendisliği dalında lisans eğitimine ek olarak planlama alanında özel eğitim veya işbaşı eğitimi almış olmak.
   2. Konusunda en az iki yıllık deneyime sahip olmak.
   3. İyi derecede ingilizce bilmek.
   4. Proje planlama tekniklerine vakıf olmak.
   5. Genel bilgisayar bilgisine sahip olmak, işletim sistemi ve ofis programlarına hakim olmak

HAKEDİŞ ve KESİN HESAP MÜHENDİSİ
Bağlı Olduğu Birim: Teknik Ofis Şefi
Bağlı Bulunan Birimler :

Görev Yetki ve Sorumluluklar :
   1. İmalatların uygulama projesine göre metrajını hesaplamak, eğer projede olmayan imalat is rölevesininden ataşman hazırlamak
   2. Hakediş raporunu hazırlamak.
   3. Onaylanan hakedişi Merkez Muhasebeye göndermek. Hakediş ve faturadan 1 kopyayı Teknik Ofiste muhafaza etmek.
   4. Röleve, Ataşman, İş Onay Formu, Tutanak vb. Değerli evrakların orijinallerini Teknik Ofiste muhafaza etmek.
   5. Aylık faaliyet raporunun hazırlamasına yardımcı olmak
   6. Revize keşifleri hazırlamak

Görev Profili ve Tanımı:
   1. İnşaat mühendisliği dalında lisans eğitimi yapmış olmak.
   2. Konusunda en az iki yıllık deneyime sahip olmak.
   3. İyi derecede ingilizce bilmek.
   4. Genel bilgisayar bilgisine sahip olmak, işletim sistemi ve ofis programlarına hakim olmak.

İNŞAAT İŞLERİ ŞEFİ
Bağlı Olduğu Birim: Proje Müdürü
Bağlı Bulunan Birimler : İnce İşler Şefi, Teknik Satınalma, Proje Koor. Mimarı

Görev Yetki ve Sorumluluklar :
   1. İş programı doğrultusunda üslenilen inşaat üretiminin zamanında, eksiksiz ve belirlenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesi.
   2. Malzeme, işçi ve personel, taşaron ihtiyaçlarının önceden tespit edilerek Proje Müdürüne bildirilmesi.
   3. Verilen iş programına göre detaylı iş programının hazırlanması.
   4. Günlük ve aylık raporların hazırlanması, izlenmesi.
   5. Maliyet verilerinin belirlenen formlarda tam olarak tutulması ve Mühendislik birimine iletilmesi.
   6. Tüm ataşman v.b. işlerin yapılması ve Mühendislik Birimine iletilmesi.
   7. İnşaat alanının ulaşım etüdlerinin yapılması ve Proje Müdürüne bildirilmesi.
   8. Tasarımdan gelen projeler incelenerek inşaatı hız ve maliyet bakımından etkileyecek konularda öneriler geliştirilmesi.
   9. Yapılacak ana iş kalemlerinin iş metod tariflerinin yapılması ve onaylatılması.
  10. İş güvenliği yönetmelik ve talimatlarına uygun çalışılmasının sağlanması. 1 Kontrolluk teşkilatıyla iyi ilişkiler geliştirilerek darboğazların aşılmasının sağlanması.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. İnşaat mühendisliği dalında lisans eğitimi almış olmak.
   2. En az altı yıllık şantiye deneyimine sahip olmak.
   3. İyi derecede ingilizce bilmek.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ SORUMLUSU
Bağlı Olduğu Birim: Proje Müdürü
Bağlı Bulunan Birimler : Teknik Satınalma

Görev Yetki ve Sorumluluklar :
   1. Proje kapsamında gerekli olan malzemelerin araştırmasını yapmak.
   2. Ürünlerin teknik özellikleri ve kullanım detaylarının uygunluğunu incelemek
   3. Öngörülen malzemeler için fiyat teklifleri almak ve bu doğrultuda kullanım maliyet analizi yapmak
   4. Müşterilere sunulacak alternatif malzemeleri seçmek.
   5. Müşteriler ile irtibata geçerek, müşterinin malzeme seçimini temin etmek.
   6. Alımına karar verilen malzemeyi kullanıcıya teslim edene kadar gerekli iletişimi kurmak ve yürütmek.
   7. Müşteriler ile gerekli yazışları yapmak
   8. Kullanıma uygunluğu kabul edilmiş ve kullanılmaması gereken malzemeleri işaretleyerek İnşaat İşleri Grubuna bilgi vermek
   9. Kullanım esnasında çıkabilecek sorunları yetkililere iletmek, sorunu olabildiğince hızlı çözmek

Görev Profili ve Tanımı:
   1. İnşaat mühendisliği veya mimarlık dalında lisans eğitimi almış olmak.
   2. Konuyla ilgili en az on yıllık bir deneyime sahip olmak ve insan ilişkilerinde başarılı olmaz
   3. İyi derecede ingilizce bilmek.
   4. Genel bilgisayar bilgisine sahip olmak, işletim sistemi ve ofis programlarına hakim olmak

TEKNİK SATINALMA
Bağlı Olduğu Birim: Müşteri İlişkileri Sorumlusu

Görev Yetki ve Sorumluluklar :

   1. Proje kapsamında gerekli olan malzemelerin araştırmasını yapmak.
   2. Ürünlerin teknik özellikleri ve kullanım detaylarının uygunluğunu incelemek
   3. Öngörülen malzemeler için fiyat teklifleri almak ve bu doğrultuda kullanım maliyet analizi yapmak.
   4. Müşterilerin malzeme seçimine yardımcı olmak.
   5. Müşteriler tarafından seçilen malzemelerin listesini yaparak, kayıt altına almak.
   6. Alımına karar verilen malzemeyi kullanıcıya teslim edene kadar gerekli iletişimi kurmak ve yürütmek
   7. Kullanıma uygunluğu kabul edilmiş ve kullanılmaması gereken malzemeleri işaretleyerek İnşaat İşleri Grubuna bilgi vermek
   8. Kullanım esnasında çıkabilecek sorunları yetkililere iletmek, sorunu olabildiğince hızlı çözmek

Görev Profili ve Tanımı:
   1. İnşaat mühendisliği veya mimarlık dalında lisans eğitimi almış olmak.
   2. Konuyla ilgili en az dört yıllık bir deneyime sahip olmak ve insan ilişkilerinde başarılı olmaz
   3. İyi derecede ingilizce bilmek.
   4. Genel bilgisayar bilgisine sahip olmak, işletim sistemi ve ofis programlarına hakim olmak

PROJE KOORDİNASYON ve TASARIM MİMARI
Bağlı Olduğu Birim: İnşaat İşleri Şefi
Bağlı Bulunan Birimler :

Görev Yetki ve Sorumluluklar :
   1. Şantiyede kullanılacak ve hesaplara esas olacak bütün projelerin onaylarını almak, orijinalleri arşivlemek.
   2. Tasarım bölümünden ve işverenden gelen projeleri incelemek,tasnif etmek, gerektiğinde uygulama projesi hazırlamak.
   3. Gelen projelerde sözleşmeye aykırı olan veya ek noktaları tespit ederek raporlamak, ek hususlar için maliyet çıkarmak.
   4. As built çizimlerin yapılmasını, hazırlanmasını yürütmek, kontrolluk onayını almak, arşivlemek.
   5. Gelen revizyonları inceleyerek şantiyeye dağıtımını sağlamak, eski baskıları kullanım yerlerinden almak.
   6. Gereken yerlerde kullanılmak üzere kalıp ve tatbikat resimleri hazırlayarak Proje Müdürü onayıyla şantiyeye dağıtımını yapmak.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. İnşaat mühendisliği veya mimarlık dalında lisans eğitimi almış olmak.
   2. Konuyla ilgili en az dört yıllık bir deneyime sahip olmak.
   3. İyi derecede ingilizce bilmek.
   4. Genel bilgisayar bilgisine sahip olmak, işletim sistemi ve ofis programlarına hakim olmak.

İNCE İŞLER ŞEFİ
Bağlı Olduğu Birim: İnşaat İşleri Şefi
Bağlı Bulunan Birimler : Saha Mimarları, Saha Teknikerleri

Görev Yetki ve Sorumluluklar :
   1. Sorumluluğu altındaki inşaat üretimi faaliyetlerinin üst yönetim tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması.
   2. İnşaat üretiminin onaylanan plana uygun olarak zamanında ve belirlenen kalitede gerçekleştirilmesinin sağlanması.
   3. Şantiye üretim gruplarının detaylı iş programlarının şantiye iş programı çerçevesinde oluşturulmasının ve üretimin bu programlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması.
   4. İnşaatta kullanılan hammadde ve işletme malzemelerinin, makina ve teçhizatın en ekonomik ve verimli şekilde kullanılması için belirlenmiş prensip ve yöntemlerin üretim alanlarında uygulanmasının sağlanması.
   5. Şantiye üretim grupları tarafından yapılan hammade, işletme malzemeleri, personel taleplerini, taşarona yaptırılacak işleri inceleyerek görüş oluşturulması ve Proje Müdürünün onayına sunulması.
   6. Şantiye Grup Şefleriyle periodik toplantılar yapılarak problemlerin zamanında teşhisinin sağlanması, çözüm önerileri geliştirilmesi.
   7. Üretim alanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konuların takibi, iş güvenliği şefinden bilgi alınması, uygun olmayan durumların ortadan kaldırılmasının sağlanması.

Görevli Profil ve Tanımı:
   1. İnşaat Mühendisliği veya mimarlık dalında lisans eğitimine ek olarak aynı konuda yüksek lisans derecesi veya eşdeğer işbaşı eğitimi almış olmak.
   2. Konu ile ilgili olarak üç yılı yönetici düzeyinde olmak üzere yedi yıllık bir deneyime sahip olmak.
   3. Çok iyi derecede ingilizce bilmek.

1   2   3  


ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım

kayseri escort türk ifşa