Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Yönetmelikler » Yapı malzemeleri Yönetmeliği Yangın Tebliği!

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Yapı malzemeleri Yönetmeliği Yangın Tebliği!

Yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında, yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarına, yapı elemanlarının yangına dayanıklılığına, çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performansına dair tebliğ hükümleri bu haberde...

Yapı malzemeleri Yönetmeliği Yangın Tebliği!

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA, YAPI MALZEMELERİNİN YANGINA TEPKİ SINIFLARINA, YAPI ELEMANLARININ YANGINA DAYANIKLILIĞINA, ÇATI VE ÇATI KAPLAMALARININ DIŞ YANGIN PERFORMANSINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-05)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında “Temel Gerek 2: Yangın Durumunda Emniyet” ile somutlaştırılmış gereksinimler çerçevesinde, AB Komisyonu Kararları ile belirlenen hususların ortaya konmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) EK-1’de yer alan Temel Gerekler ile belirlenen konularda, yürürlükteki yapı mevzuatı geçerlidir. Buna göre, Temel Gerek 2 (Yangın Durumunda Emniyet) kapsamında, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik geçerlidir.

(2) Konsey Direktifi 89/106/EEC’nin Temel Gerek 2 (Yangın Durumunda Emniyet)’nin sağlanmasıyla ilgili AB Komisyonu Kararları bu Tebliğ ile duyurulmaktadır. Bu Komisyon Kararları genel olarak aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

a) Yapı malzemelerinin yangına tepki performansı sınıfları,

b) Yapı elemanlarının yangına dayanım performansı sınıfları,

c) Çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performansı sınıfları,

ç) Yangına katkı sağlamayan A1, A1fl ve BROOF sınıfı malzemelerin listesi,

d) Belirli yapı malzemelerinin yangına tepki performans sınıfları,

e) Çatı ve çatı kaplamalarına ait belirli ürünlerin dış yangın performans sınıfları.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’nin 5 inci maddesine ve 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yangına Tepki Sınıfları, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığı,


Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansı

Yangına tepki sınıfları
MADDE 4 – (1) 2003/632/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik, 2000/147/EC sayılı AB Komisyonu Kararında ortaya konan yapı malzemelerinin yangına tepki performansı sınıflamaları EK-1’de verilmektedir.

(2) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin EK-2’sinde belirtilmiş olan yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfları olarak EK-1’de ortaya konan yangına tepki sınıfları kullanılır.

Yapı elemanlarının yangına dayanıklılığı
MADDE 5 – (1) 2011/232/EU ve 2003/629/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik, 2000/367/EC sayılı AB Komisyonu Kararı’nda ortaya konan yapı elemanlarının yangına dayanım performansı sınıflamaları EK-2’de verilmektedir.

(2) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin EK-3’ünde belirtilmiş olan yapı elemanlarının yangına dayanım süreleri olarak EK-2’de belirtilen yangına dayanım performans sınıfları kullanılır.

(3) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde ifade edilen “Bina taşıyıcı sistem ve elemanlarının, gerek bir bütün olarak, gerekse her bir elemanıyla, bir yangında insanların tahliyesi ya da söndürme süresinde korunmaları için yeterli bir zaman boyunca stabil kalmalarını sağlayacak şekilde hesaplanarak boyutlandırılması” için yürürlükteki Türk Standartları veya Avrupa Yapısal Tasarım Standartları (Eurocodes) kullanılabilir.

Çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performansı
MADDE 6 – (1) 2005/823/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik 2001/1671/EC sayılı AB Komisyonu Kararında ortaya konan çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performansı sınıflamaları EK-3’te duyurulmaktadır.

(2) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin EK-2’sinde belirtilmiş olan çatı kaplamaları için yanıcılık sınıfları olarak EK-3’te ortaya konan çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performans sınıfları kullanılır.

Ek test ihtiyacı olmayan malzemeler
MADDE 7 – (1) Yangına katkı sağlamayan A1 ve A1fl sınıfı malzemelere ait ürünlerin listesini ortaya koyan, 2000/605/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik 96/603/EC sayılı AB Komisyonu Kararı EK-4’te verilmektedir. Bu malzemeler için EK-4’te belirtilen şartlar dahilinde, test edilmelerine gerek duyulmadan yangına tepki sınıfı olarak A1 ve A1fl beyanında bulunabilir.

(2) 2003/593/EC, 2006/673/EC, 2007/348/EC sayılı AB Komisyonu Kararları ile değişik 2003/43/EC sayılı AB Komisyon Kararı ve 2005/610/EC, 2006/213/EC, 2010/81/EU, 2010/82/EU, 2010/83/EU, 2010/85/EU, 2010/737/EU, 2010/738/EU sayılı AB Komisyonu Kararları kapsamında yangına tepki performans sınıfları ortaya konan yapı malzemeleri EK-5’te yer alan tablolarda verilmektedir. Bu yapı malzemeleri için test edilmelerine gerek duyulmadan, EK-5’te yer alan tablolarda belirtilen şartlar dahilinde beyan edilmiş olan yangına tepki sınıfları kullanılabilir.

(3) Çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performans sınıflarının arasından yangına katkı sağlamayan BROOF sınıfı malzemelere ait ürünlerin listesini ortaya koyan 2001/671/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik 2000/553/EC sayılı AB Komisyonu Kararı EK-6’da verilmektedir. Bu malzemeler için EK-6’da belirtilen şartlar dahilinde, test edilmelerine gerek duyulmadan BROOF sınıfı beyanında bulunulabilir.

(4) 2005/403/EC sayılı ve 2006/600/EC sayılı AB Komisyonu Kararları kapsamında dış yangın performans sınıfları ortaya konan çatı ve çatı kaplamaları EK-7’de yer alan tablolarda verilmektedir. Bu ürünler için test edilmelerine gerek duyulmadan EK-7’de yer alan tablolarda belirtilen şartlar dâhilinde beyan edilmiş olan dış yangın performans sınıfları kullanılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 5/3/2011 tarihli ve 27865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ  (Tebliğ No: YİG/2011-3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım