Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Yönetmelikler » Yapı malzemeleri yönetmeliğinde uygulanacak teknik şartname!

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Yapı malzemeleri yönetmeliğinde uygulanacak teknik şartname!

Yapı malzemeleri yönetmeliğinde uygulanacak teknik şartnameler, 27 Aralık 2014 tarihinde 29218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ 'te yer alıyor. İşte yapı malzemeleri teknik şartnamesi...

TEBLİĞ
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2014-30)


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Eşvarlık Dönemi: İmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal teknik şartnamelere veya uyumlaştırılmış teknik şartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını,

b) Ulusal Teknik Şartname: Ulusal Standart ve Ulusal Teknik Onayı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Şartnamelerin Yayımlanması


Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması

MADDE 5 – (1) AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin ve Türk Standartları Enstitüsünce adapte edilen uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, eşvarlık dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayan liste bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

(2) 10/10/2014 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union) C serisi 359/1 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1413980215675&uri= CELEX:52014XC1010(06)) yayımladığı ve Türk Standartları Enstitüsünün de adapte ederek 3/11/2014 tarihine kadar yürürlüğe koyduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin listesi EK-1’de yer almaktadır.

(3) Bu Tebliğin EK-1’deki listede yer alan uyumlaştırılmış teknik şartnameler kapsamındaki yapı malzemeleri listede belirtilen eşvarlık dönemi öncesinde CE işareti iliştirilerek piyasaya arz edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eşvarlık Dönemi ile İlgili Hükümler


Eşvarlık Döneminde Yapı Malzemelerinin Değerlendirme İşlemleri ve Piyasaya Arz Edilme Esasları

MADDE 6 – (1) Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi bu Tebliğ EK-1’inde listelenen bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren ya ilgili ulusal standardına ya da ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir.

b) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece uyumlaştırılmış standarda göre yapılır.

(2) Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun bu Tebliğ ile değişmesi veya mevcut uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı standarda veya standardın yeni versiyonuna göre yapılır.

b) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın sadece versiyonunun değişmesi durumunda standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına girmesi durumunda ise kapsamına girdiği standarda göre yapılır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemlerde bu Tebliğ EK-1 Listede yer alan hEN Standartlarından adapte edilen Uyumlaştırılmış Standartlar esas alınır.

(4) Eşvarlık döneminde, ilgili ulusal standardın veya uyumlaştırılmış standardın eski versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilmiş olması, bu yapı malzemesi ile ilgili mevcut belgelerin geçerliliğini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetlerinin ulusal standarda veya uyumlaştırılmış standartlara göre yapılmasına engel teşkil etmez.

(5) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra, yapı malzemelerinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri bu Tebliğ EK-1’de listelenen ilgili uyumlaştırılmış standarda göre yapılır. Ulusal teknik şartnamelerin bir uyumlaştırılmış teknik şartname ile çelişmesi veya kapsamına girmesi durumunda ulusal teknik şartnamelere dayanılarak düzenlenen tüm onay ve belgelerin geçerliliği, geçerlilik süresine bakılmaksızın sona erer.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre değerlendirme ve doğrulama işlemleri yapılmış yapı malzemeleri, imalatçının ilgili mevzuatla verilmiş yükümlülükleri de yerine getirmesi şartıyla piyasaya arz edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler


Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-01) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.Yapı malzemeleri Yönetmeliği Yangın Tebliği!ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım