Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Yönetmelikler » Yapı müteahhitlerinin yetki belgesi numaralarının iptal edilmesi ile şantiye şefleri tebliği!

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Yapı müteahhitlerinin yetki belgesi numaralarının iptal edilmesi ile şantiye şefleri tebliği!

Yapı müteahhitlerinin yetki belgesi numaralarının iptal edilmesi ile şantiye şefleri tebliği, 27 Aralık 2014 tarihinde 29218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Yapı müteahhitlerinin ile şantiye şefleri tebliği...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; İdaresince haklarında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesinin uygulanması neticesinde karar alınan yapıların sorumlu müteahhitlerine, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğine göre verilen yetki belgesi numarasının 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince iptali ile şantiye şefleri hakkında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri, şantiye şefliğini üstlenecek olan mimar ve mühendisleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci, 32 nci ve 42 nci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ve 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Form: Yasaklamaya dair iletişim formunu,

c) İdare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareleri,

ç) İnceleme föyü: İdarelerden gelen form ve eklerin, bu Tebliğ ile istenilen evrakları karşılayıp karşılamadığının kontrolünü sağlayan föyü,

d) İptal: Yetki belgesi numarasının YAMBİS sistemi üzerinden yasaklanmasını,

e) Kanun: 3194 sayılı İmar Kanunu,

f) Karar: Kanunun 32 nci ve 42 nci maddesine göre tesis edilen idari işlemi,

g) Müdürlük: Çevre ve şehircilik il müdürlüğünü,

ğ) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan mimar ve mühendisleri,

h) YAMBİS: Yapı müteahhitlerinin kayıtlarının tutulduğu Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemini,

ı) Yetki belgesi numarası: Yönetmelik uyarınca yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınmasına ve takibine esas olmak üzere, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili bölümüne yazılacak olan numarayı,

i) Yönetmelik: Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5 – (1) Yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri hakkında, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen kararların, haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının ve müteahhidin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ödenmediğinin ilgili idarece, müdürlük aracılığıyla Bakanlığa bildirilmesi üzerine işlem yapılır.

(2) Kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen imalatların, Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre zarfında giderilmemesi, aykırılığın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi, yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi veya diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde, yetki belgesi numarasının iptal edilebilmesi için idarelerce sorumlular hakkında ek-2 form düzenlenir ve müdürlüğe gönderilir.

(3) Şantiye şefleri ve yapı müteahhitlerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı haklarında verilen kesinleşmiş mahkeme kararları kayıtlı oldukları meslek odalarına ve müdürlüğe altı gün içinde ilgili idarece bildirilir.

Form düzenlenecek durumlar

MADDE 6 – (1) Ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı yapılan imalatların Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre zarfında giderilmemesi,

(2) Ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi,

(3) Ruhsat düzenleniş tarihinden yapı kullanma izin belgesi veriliş tarihine kadar Kanunun 42 nci maddesine göre üç defa idari para cezası alınmış olması,

(4) İdare tarafından yapının müteahhitliğini üstlenmeyen yapı sahiplerinin talebi üzerine, Kanunun 28 inci maddesinin onuncu fıkrası gereği yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olması,

(5) Kanunlarla verilen diğer sorumlulukların yerine getirilmemiş olması,

hallerinde idare, ek-2 formu ruhsattaki bilgilere uygun olarak düzenleyerek, müdürlüğe yazı ile gönderir.

(6) İdarelerin dördüncü fıkra kapsamında form düzenleyebilmesi için, yapı kullanma izin belgesinin yapının tamamı için düzenlenmiş olması; Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairesi müdürlüklerinden yapıyla ilgili olarak yapı müteahhidinin vergi ve/veya sigorta prim borcu olduğunu resmi yazıyla teyit edilmesi ve müteahhidin sözleşmesinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Formun düzenlenme esasları


MADDE 7 – (1) Kanunun 42 nci maddesine göre haklarında yetki belgesi numarası iptali işlemi yapılacak yapı müteahhitlerine aynı maddeye göre idarece uygulanan idari para cezalarına ilişkin bildirim yapılmış olmalıdır.

(2) Kanunun 42 nci maddesine göre verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi halinde, yapı müteahhidinin yetki belgesi numarasının iptal edilebilmesi için, birisi imardan sorumlu müdür olmak üzere idarenin en az 3 (üç) personeli tarafından düzenlenecek ek-2 form, belediye başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı tarafından onaylanır. Söz konusu formun ekine,

a) Yapı tatil tutanağı ile bu tutanağa ait var ise fotoğraf, kamera kaydı ve sair belgeler,

b) Yapı tatil tutanağının bir nüshasının muhtara bırakıldığına dair belge,

c) Kanunun 32 nci maddesi gereğince alınan kararın idaresince “aslının aynıdır” şeklinde onaylanmış sureti,

ç) Yapı müteahhidine, karara konu olan aykırılıklarla ilgili uygulanan idari para cezalarına ilişkin yapılan bildirime dair belgeler,

d) Müteahhit tarafından var ise yapılan itirazlar ve başvurular, bunlara ilişkin idarece yapılan işlemlere ait belgeler,

e) Verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi halinde idare elemanlarınca yapı yerinde yapılan tespit tutanağı ve bu tutanağa ait varsa fotoğraf, kamera kaydı ve sair belgeler,

f) Konu ile ilgili olarak, var ise müteahhit ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan her türlü yazışmalar, mahkeme kararları ve benzeri bilgi ve belgeler,

eklenir.

Formun müdürlüğe intikalinden sonra yapılacak iş ve işlemler ve yetki belgesi numarasının iptali

MADDE 8 – (1) Müdürlükçe, idareden gelen form ve ekleri ek-1 inceleme föyüne göre karşılaştırılarak incelenir, eksiklik tespit edilmesi durumunda söz konusu eksikliklerin giderilmesi idareden yazı ile istenir. Eksiklik bulunmaması halinde idarenin tespitleri de göz önünde bulundurularak müdürlükçe tüm bilgi ve belgeler üzerinden durum tespit raporu hazırlanır.

(2) Müdürlük, yetki belgesi numarası iptaline dair kayıtları tutar ve bu kayıtları eş zamanlı olarak elektronik ortamda Bakanlık tarafından işletilen YAMBİS’e kaydeder; Form ve ekleri ile inceleme föyü ve raporun YAMBİS’e yüklendiğini beş gün içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirir. Form ve ekleri ile inceleme föyü ve durum tespit raporu müdürlükçe muhafaza edilir, talep edilmediği müddetçe Bakanlığa gönderilmez. Bildirim üzerine YAMBİS’e kaydedilen belgeler Bakanlıkça incelenir ve eksiklik tespit edilmesi halinde ilgili müdürlükten ve/veya idareden söz konusu eksikliklerin tamamlanması yazı ile istenir. Eksiklik bulunmaması halinde en geç otuz gün içinde Kanunun 42 nci maddesine göre Bakanlıkça işlem yapılır.

(3) Yetki belge numarasının iptaline ilişkin teklif, bakan onayına sunulur. Onaya müteakip Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra, yetki belge numarası YAMBİS üzerinden iptal edilir.

(4) Yapı müteahhitlerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı haklarında verilen kesinleşmiş mahkeme kararları, ayrıca bakan onayı alınmaksızın işleme konulur ve yetki belgesi numarası mahkeme kararında öngörülen süre kadar iptal edilir.

İptal sonrası yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, yasaklılık süresince yeni yapım işi üstlenmesine idarece müsaade edilmez.

(2) Belge iptali yapılan yapı müteahhidinin şahıs şirketi veya adi ortaklık veya ortak girişim olması halinde ortakların tamamı ve şirket müdürü veya müdürleri; Sermaye şirketi olması halinde şirketin tüm yönetim kurulu üyeleri ve şirket genel müdürü yasaklı hale geldiğinden iptal süresince bu durumda olan kişiler, gerçek kişi veya şahıs şirketi olarak müracaat etmeleri halinde müdürlükçe yeni yetki belge numarası verilmez.

(3) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarındaki hükümler hariç olmak üzere, yetki belge numarası iptal edilen müteahhidin sorumluluğundaki yapının şantiye şefliği görevini üstlenenler hakkında işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odalarına durumları Bakanlıkça bildirilir.

İptalin kaldırılması

MADDE 10 – (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidi, yasaklılık süresinin sona ermesi halinde, kanıtlayıcı belgeler ile birlikte müdürlüğe müracaat edip iptalin kaldırılmasını ve yetki belgesi numarasını kullanmasına izin verilmesini talep edebilir. Ancak, iptalin gerekçesi olan sorumluluklarını yerine getirmeyen yapı müteahhidi iptalin kaldırılması yönünde talepte bulunamaz.

(2) Müdürlük, talebi inceleyerek, yasaklılık süresinin dolduğu veya iptalin gerekçesi olan sorumluluklarının gereğini yerine getirdiği anlaşılan yapı müteahhidinin yetki belgesi numarasına ilişkin iptalin kaldırılmasını elektronik ortamda Bakanlığa bildirir. İptalin kaldırılmasına engel bir durumun olmadığının Bakanlıkça da anlaşılması halinde, önceki numaranın kullanılmasına YAMBİS üzerinden izin verilir, yazılı olarak veya elektronik ortamda müdürlükçe müracaat sahibine bildirilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlığa belge iptali yapılması amacıyla gönderilen tüm formlar Tebliğ hükümlerine göre yeniden düzenlenmek üzere, ilgili müdürlük ve/veya idarelere iade edilir. İdareler, yeni bir karar almaksızın veya işlem tesis etmeksizin 7 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan belgeleri müdürlüğe gönderir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Arama kelimeleri: Yapı müteahhitlerinin yetki belgesi numaralarının iptal edilmesi ile şantiye şefleri tebliği,Yapı müteahhitlerinin yetki belgesi,şefleri hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar,yapı müteahhitlerinin yetki belgesi numaralarının iptal edilmesi ile şantiye şefleri hakkında tebliğingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım