Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Diğer » İş Sözleşmesi Örnekleri

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

İş Sözleşmesi Örnekleri

 

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği
İndir

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği
İndir

 

 

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
 

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest   iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra   “işveren ” ve “ işçi ” olarak anılacaktır.
 
 1. TARAFLAR:
 İŞVERENİN        
 Adı soyadı (unvanı)                   : .............................................                          
 Adresi                                     : ..............................................
 
 İŞÇİNİN              
 Adı soyadı                               : .............................................                       
 Baba adı                                  : .............................................             
 Doğum yeri ve yılı                     : .............................................          
 İkamet adresi                           : .............................................   
 
2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ        : İşverenin ...................................nırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği yerler.
 
3. YAPILACAK İŞ                      : ..............................................
 
4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ         : Bu iş sözleşmesi,.../.../........tarihinde başlamış olup, belirsiz sürelidir
                                                 
5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ           :   .../...../........
 
 
6. DENEME SÜRESİ                  : Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.          
  
7. ÇALIŞMA SÜRELERİ            : Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan
günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. Ancak , 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:  

  a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı  şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama  ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.
 
b) 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin , haftanın çalışılan günlerine  farklı şekillerde  dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi  içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz.

c) Ara  dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.
                                                                
d) İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

8. FAZLA ÇALIŞMA                    : İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati  aşmamak koşulu ile, yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.  
 
Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla   çalıştırılmış olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

9.  TELAFİ ÇALIŞMASI              :  Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.                                                               
Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.
 
10. ÜCRET                                   : İşçinin aylık NET / BRÜT ücreti ........................ TL dir. İşçinin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.
 
11. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ: İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma   ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzdeelli artırılmış tutarıdır.
 
12. ÜCRET ÖDEME ZAMANI  : İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir neden olmadıkça, Her ayın ücreti, ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde  ödenir.
 
13. ÖZEL ŞARTLAR:

a)  İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arzetmeyen nakdi ve ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp,  tekrarlanacağı anlamına gelmez.
 
b)  İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
 
c)  İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.
 
d)  İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.
 
e) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.
 
f)   İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.
 
g)  İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.
h)  İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
 
i)   İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.
 
j)   İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.
 
k) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.
 
l)  İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 
m) Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı  hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakem'e götürülür
 
n)   Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.
 
o)  Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve …………………..  icra daireleri yetkilidir.
 
….. sayfadan oluşan iş bu  belirsiz süreli iş sözleşmesi, .../.../....... tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim  edilip, okunarak imzalanmakla, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi  karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.  
 
İŞVEREN VEYA VEKİLİ    İŞÇİ
(Kaşe-İmza) Adı Soyadı
   imza:


BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest   iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “ BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra   “işveren ” ve “ işçi ” olarak anılacaktır.
 
 1. TARAFLAR:
 İŞVERENİN        
 Adı soyadı (unvanı)               : .............................................                          
 Adresi                                    : ..............................................
 
 İŞÇİNİN              
 Adı soyadı                              : .............................................                       
 Baba adı                                 : .............................................             
 Doğum yeri ve yılı                 : .............................................          
 İkamet adresi                          : .............................................                   
 
2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ    : İşverenin ...................................nırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği yerler.
 
3. YAPILACAK İŞ                     : ..............................................
 
4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ      : ....Yıl...........Ay süreli olan bu iş sözleşmesi, ...../...../.......... tarihinde başlamış olup, ...../..../...... tahinde her hangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir
                                                 
5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ        :   .../...../........
 
6. DENEME SÜRESİ                  : Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.
 
7. ÇALIŞMA SÜRELERİ            : Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan
günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. Ancak , 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:  

  a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı  şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama  ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.
 
b) 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin , haftanın çalışılan günlerine  farklı şekillerde  dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi  içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz.

c) Ara  dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.
                                                                
d) İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

8. FAZLA ÇALIŞMA                    : İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati  aşmamak koşulu ile, yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.  
 
Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla   çalıştırılmış olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

9.  TELAFİ ÇALIŞMASI              :  Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.                                                               
Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.
 
10. ÜCRET                                   : İşçinin aylık NET / BRÜT ücreti ........................ TL dir. İşçinin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.
 
11. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ: İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma   ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzdeelli artırılmış tutarıdır.
 
12. ÜCRET ÖDEME ZAMANI  : İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir neden olmadıkça, Her ayın ücreti, ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde  ödenir.
 
13. ÖZEL ŞARTLAR:

a)  İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arzetmeyen nakdi ve ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp,  tekrarlanacağı anlamına gelmez.
 
b)  İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
 
c)  İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.
 
d)  İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.
 
e) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.
 
f)   İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.
 
g)  İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.
h)  İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
 
i)   İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.
 
j)   İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.
 
k) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.
 
l)  İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 
m) Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı  hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakem'e götürülür
 
n)   Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.
 
o)  Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve …………………..  icra daireleri yetkilidir.
 
 
 ….. sayfadan oluşan iş bu  belirli süreli iş sözleşmesi, .../.../....... tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim  edilip, okunarak imzalanmakla, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi  karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir

 

İŞVEREN VEYA VEKİLİ    İŞÇİ
(Kaşe-İmza)   Adı Soyadı
  İmza


İş Sözleşmesi Örnekleri

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği
İndir

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği
İndir

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Örneği
İndir

SAAT ÜCRETLİ KISMİ SÜRELİ (PART – TIME) İŞ SÖZLEŞMESİ 
İşverenin
Adı ve Soyadı / Ünvanı
 
Vergi No
 
 İş Yeri Ünvanı
 
SGK İşyeri Sicil No
 
İş Yeri Adresi
 
İşçinin
 
Adı ve Soyadı
 
Tc. Kimlik No
 
Sosyal Güvenlik No
 
Doğum Yeri/Tarihi
 
Telefon
 
İkametgah Adresi
 
İşin/Sözleşmenin
Başlangıç Tarihi
 
Süresi
 
Ücretin Şekli
 
Giriş Ücreti
 
Ücret Artışları
 
Yapılan İşin Konusu
 
Deneme Süresi
 

GENEL ŞARTLAR  

1 – İşbu iş sözleşmesi belirsiz sürelidir.
2 – Deneme süresi yoktur.
3 - Personel, eş değer işlerde veya işveren ait diğer işyerlerinde istihdam edilebilir, şehir dışında görevlendirilebilir.
4 – İşyerinde aylık çalışma gün sayısı: ….Gün, Günlük Çalışma Saati: ......... saat
5 – Personel ikamet adresinde değişiklik olursa bunu işverene bir hafta içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adrestir.
6 – Personel verilen işi özenle yapmak ve ahlak iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür.
7 - İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
8 – Personel, istendiğinde fazla çalışma yapmayı, (bayram ve genel tatil günleri hariç) peşinen kabul eder.
9 – Personel istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır.
10 - Personel, işyerinde çalışma esnasında edindiği bilgileri ve görevi icabı vakıf olduğu konuları, sırları saklamak zorundadır. İşçinin, bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.
11 – Personel, her türlü izinlerde işverenden onay almak zorundadır.
12 – Personel, işyeri disiplinine, verilen talimat ve emirlere uymayı kabul eder. İşyeri İnsan kaynakları yönetmeliği ve ekleri iş sözleşmesinin devamı niteliğindedir.
13 – Personelin kıdemi işyerindeki hizmet süresidir.
(Aylık Çalışma Gün Sayısı = Ay İçindeki Çalışma Saati / 7,5)
Personelin aylık sigortalılık gün sayısı da, yukarıdaki formüle göre hesaplanır)
 
SON HÜKÜMLER :
 
1 – Sözleşmede düzenlenmemiş konular da kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.
2 – Uyuşmazlıklar da çözüm mercii …………. Mahkeme ve icra daireleridir.
3 – İş bu iş sözleşmesi …./…./20… Tarihinde tanzimle okundu kabulle imzalandı.
  
                        İŞVEREN                                                                                     İŞCİingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım