Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Haberler » Diğer Haberler » Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ne Liman Alanı geliyor! İmar planı askıda!

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ne Liman Alanı geliyor! İmar planı askıda!

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 779 ada, 1 parselin Liman Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, imar plan tadilatını 10 Mart 2014’te onayladı. İşte o plan…

Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 779 ada, 1 parselin Liman Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, bugün (1 Nisan 2014 Salı) askıya çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 27860 dosya numaralı imar plan tadilatını 10 Mart 2014 tarihinde onayladı.

İmar planı, 1 Mayıs 2014 Perşembe günü askıdan indirilecek.


Plan notları:
1- Tasdik sınırı 779 ada 1 sayılı parselin bir kısmına ilişkin sınırıdır ve tasdik sınırı içerisindeki alan kısmen liman alanı kısmen de yeşil alandır.

http://www.emlakkulisi.com/resim/tamboyut/MzUwMTQxNj-beylikduzu-yakuplu-mahallesine-liman-alani-geliyor-imar-plani-askida.jpg

Ambarlı İDO-Roro Terminali Bağlantı Yolları Yol, Kavşak Uygulama Projesi

Plan Hükümleri:


1- Planda (L-2) sembolü ile gösterilen bölge, kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kalmakta olup söz konusu alan, şematik olarak gösterilmiştir. Bu alana ilişkin uygulama koşulu 1/1000 ölçekli dolgu uygulama imar planında belirlenecektir.
2- Planda (L-1) sembolü ile gösterilen bölüm kıyı kenar çizgisinin kara yönünü oluşturan alandır.
3- Roro Liman Alanı TIR Park Alanı ve Konteyner İstif Sahası olarak kullanılacaktır. Bu alanlarda yanıcı, patlayıcı madde depolama işlemleri yapılamaz.

4- Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan jeolojik etüd raporu hükümlerine uyulacaktır.

5- Diğer hususlarda 3830 sayılı kanun değişik 3521 sayılı "Kıyı Kanunu ile ilgil yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.

6- Liman üst yapı alanı ve yükleme boşaltma alanı alanında kıyı yönetmeliğinin 4. Maddesi'nin liman tarifindeki yönetim, destek, bakım, onarım ve depolama, teknik ve sosyal altyapı türü yapılanmalarda yapı yükseklikleri teknolojik özellikler de dikkate alınarak (vinç yüksekliği vb.) Ulaştırma Bakanlığı'nca DLHM GN. MD. uygun görülecek vaziyet planında belirlenecektir.

7- Uygulama aşamasında başlamak üzere can, mal ve yangın için emniyet sistemleri kurulacak ve gerçekleştirilecektir. Seyir güvenliği açısından mahmuz ve batık dalgakıranların, şamandıra ve fenerleri ile markalanması gerekmektedir.

8- İnşaat ve işletme dönemlerinde 2822 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden çıkarılan çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinde belirtilen esaslara titizlikle uyulacaktır.

9- İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde çevre değerlerinin korunması açısından 2822 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden çıkartılan "Hava kalitesinin korunması", "Su kirliliği kontrolü" ve ""Gürültü kontrolü" yönetmeliklerinde belirtilen esaslana uyulacaktır.

10- Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan kıyı yapısına (Dolgu, iskele, rıhtım, Ro-Ro Rampası, dolfin ve fener) ait uygulama projeleri (gerekli hesap ve tüm teknik detayları ile birlikte) 3348 sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanlar İnşaat Genel Müdürlüğü'ne onaylanmak üzere verilecek ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanlar İnşaat Genel Müdürlüğü onaylı uygulama projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına kesinlikle başlanmayacaktır.

11- Liman tesislerini olumsuz etkileyebilecek meteoroloji raporlarının bölgede hizmet veren klavuzluk, römorkorculuk teşkilatınca sürekli takip edilerek limanda emniyetli gemi manevrasını olumsuz etkileyebilecek hava şiddetinin 6 boförün üzerine çıkması, doğu batı yönündeki akıntıların emniyetli gemi manevrasını olumsuz etkileyebilecek değerlere ulaşması halinde limana geri yanaştırılmaması.

Tehlike arz edebilecek hava ve deniz şartlarına dair meteorolojik bilgilerin alınmasını müteakip, tesislerin ve gemilerin emniyet bakımından ilgili kılavuzculuk, romörkörcülük teşkilatı tarafından iskelelerin ve gemilerin konum ve kaçış açısından riskler hiyerarşisi ve planlaması yapılarak liman tesislerinde bulunan gemilerin liman tesislerinin dışına çıkarılmasının sağlanması,

Yapımı planlanan dolgu alanları ve kıyı tesislerine ait uygulama projelerinin Ulaştırma Bakanlığı DLHİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması,

Yapılacak dolgu alanı sırasında deniz ve çevre kirliliğine sebebiyet verilmemesi,

Seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması projeye ait dolgu sahasının kapladığı deniz alanının Maliye Bakanlığı'ndan kiralanması veya kullanım hakkının alınması,

Uluslararası ISPS CODE gereği, liman içerisinde bulunan tesislere ait Denizcilik Müsteşarlığı'nca onaylı liman tesisi güvenlik planlarında gerekli revizyonun yapılarak Denizcilik Müsteşarlığı'nca onaylatılması,

Tesislerin inşaatının tamamlanmasını müteakip Denizcilik Müsteşarlığı'ndan işletme izni alınması şartlarına uyulacaktır.

12- Denizcilik Müsteşarlığı'nın 01/06/2007 gün ve 13634 sayılı yazısında belirtilen, "Minimum zamanda TIR tankı tahliyesini sağlamak amacıyla, söz konusu iskele ve rampa sisteminin ....... yeni nesil Ro-Ro gemilerine ve aynı zamanda konteyner tankı tahliyesine yönelik olarak dizayn edilmesi,

Kabotaj hattı koridorunda çalışmaya yönelik Ro-Ro ve konteyner limanı planlanmasına yönelik bir fizibilite çalışmasının ibraz edilmesi,

BOTAŞ Genel Müdürlüğü görüşleri de dikkate alınarak söz konusu iskeleye yanaşıp / ayrılması planlanan gerçek gemilerin ... ve tonajına uygun matematik gemi modellerine köprü üstü simülatörü ortamında manevra yaptırılması ve neticesinde elde edilebilecek verilerin bilimsel risk değerlendirme metodlarıyla tanımlanması ve değerlendirilmesi sonucunda oluşturulacak raporun ibraz edilmesi, hususların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu hususların yerine getirilmesi ve işletme izninin Denizcilik Müsteşarlığı'nca verilmemesi halinde imar planı iptal edilecektir. 

13- Genelkurmay Başkanlığı'nın 21.12.2006 gün ve 0925-996-06/PL. HRK.OMMHB. (AS.GÜV.) 1439-313-13219 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.

14- Bölgede bulunan BOTAŞ boru hattının deniz geçişi kısımlarında mevcut özel güvenlik sahası üzerinde her türlü gemi seyrini özellikle iskeleye yanaşacak gemiler ve gemireli yanaştıracak olan römorkör en aza indirilecek şekilde gemi yanaşma yolları ve demirleme sahaları belirlenecek ve boru üstünde yanaşma manevraları yapılmayacaktır.

15- Bölge yakınında bulunan yerüstü doğalgaz boru hattı ve BOTAŞ tarafından yaptırılan fore kazık uygulamalarını da dikkate alacak şekilde jeolojik jeoteknik mühendislik çalışmasının yaptırılarak alınabilecek heyelan ve toprak kayması önlemleri hakkında BOTAŞ boru hatlarıyla Petrol Taşıma A.Ş.'den görüş alınacaktır.

16- 3830/362 sayılı Kıyı Kanunu'nun 11. Maddesiyle Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 15. Maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmadan inşaat uygulamasına geçilemez.

17- Alanda yapılacak olan çalışmalar sırasında herhangi bir taşınmaz kültür ve tabiat varlığına rastlanması halinde en yakın mülki idare amirliğine veya en yakın müze müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.

18- Deniz ortamında yapılacak faaliyetler esnasında dolgu maddelerinin deniz ortamında çözünmemesi ve suda çözünebilen toksik ağır metalleri içermemesi, faaliyetin inşaat ve işletim aşamalarında deniz ortamına ilave bir kirliliğin yüklenmemesi, su sirkülasyonunun doğal akışının etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, deniz ortamında yapılacak her türlü faaliyetin il müdürlüğümüz temsilcisi gözetiminde gerçekleştirilmesi, 1360 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği'nde yer alan su kirliliği ve su ürünleri ile ilgili hükümlerine uyulacaktır.

19- Yukarıda belirtilen hükümlerin gerek inşaat aşamasında gerekse uygulama aşamasında yerine getirilmemesi halinde sorumluluk yatırımcı ve ilgili idareye valilik veya belediyeye ait olacaktır.

20- Açıklanmayan hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile planlama ile ilgili mevzuat hükümlerine ve meri imar planı hükümlerine uyulacaktır.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ne Liman Alanı imar planları için tıklayın!

 

Etiketler:
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi liman alanı,Ambarlı Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi liman alanı,Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi liman alanı imar planı nerede,Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi liman alanı imar planı askıda mı,Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi liman alanı imar planı ne zaman onaylandı,Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi liman alanı imar planı indir,Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi liman alanı nerede

Kaynak: Emlak Kulisi

Eklenme tarihi: 02 Nisan 2014

Okunma sayısı: 3383

Yukarı Git Haberlere Dön

KONUT PROJELERİ

Lobi Parlas Residence

Proje Alanı : 19500 m²

Toplam Daire : 200 adet

İZMİR / BAYRAKLI

Doğa Vadi Konutları

Proje Alanı : 1664 m²

Toplam Daire : 15 adet

İSTANBUL (AVRUPA) / EYÜP

Doğa Tepe Konutları

Proje Alanı : 3421 m²

Toplam Daire : 24 adet

İSTANBUL (AVRUPA) / EYÜP

SON EKLENEN HABERLER

ÖNERİLERİMİZ

ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım